Projekty

Podporou ľudských zdrojov ku konkurencieschopnosti


Spoločnosť Hotely a penzióny, a.s. realizovala projekt s názvom: “Podporou ľudských zdrojov ku konkurencieschopnej spoločnosti Hotely a penzióny, a. s.”, ktorý trval od februára 2011 do apríla 2012.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
 

   
NÁZOV REALIZOVANÉHO PROJEKTU Podporou ľudských zdrojov ku konkurencieschopnej spoločnosti Hotely a penzióny, a. s.  
NÁZOV A SÍDLO PRIJÍMATEĽA
Hotely a penzióny, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava
 
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU obec Bystrá, okres Brezno, Banskobystrický samosprávny kraj  
OPIS PROJEKTU Hlavným cieľom projektu bolo “Prostredníctvom novovytvoreného a kvalitne vyškoleného teamu zamestnancov opätovne spustiť prevádzku Hotela Bystrá poskytovaním vysokokvalitných služieb”

A špecifické ciele projektu predstavovali:

1. vytvoriť a udržať nový pracovný kolektív poskytujúci vysoko kvalitné služby v Hoteli Bystrá;
2. zdokonaľovať jazykovú vybavenosť zamestnancov umožňujúcu komunikovať s anglicky hovoriacou klientelou pri výkone svojej profesie;
3. budovať pozitívne vnútrozamestnanecké vzťahy a profesionálny prístup ku klientovi rozvojom komunikačných zručností zamestnancov;
4. zlepšiť efektivitu práce a manažovanie klienta počas celého jeho pobytu v zariadení rozvojom počítačových zručností zamestnancov;
5. zabezpečiť vysokú úroveň riadenia a odbytu služieb prostredníctvom adekvátnych vzdelávacích kurzov určených pre riadiacich a marketingových pracovníkov.

Projekt je z pohľadu odborného zamerania aktivít rozdelený na 6 samostatných častí:

1. Tvorba a udržanie nových pracovných miest pre prevádzku Hotela Bystrá
2. Vyškolenie zamestnancov pracujúcich v Hoteli Bystrá v anglickom jazyku
3. Rozvoj komunikačných zručností zamestnancov pracujúcich v Hoteli Bystrá
4. Rozvoj manažérskych zručností riadiacich zamestnancov Hotela Bystrá
5. Školenie práce so špecifickými druhmi softvéru pre pracovníkov Hotela Bystrá
6. Rozvoj obchodných zručností riadiacich zamestnancov pracujúcich v Hoteli Bystrá

Cieľovou skupinou sú zamestnanci spoločnosti. V rámci projektu nie sú vytvorené partnerstvá.
 
DÁTUM ZAČATIA A DÁTUM SKONČENIA REALIZÁCIE PROJEKTU február 2011 - apríl 2012  
VÝŠKA POSKYTNUTÉHO NFP: Celý projekt mal hodnotu 194.105,36 EUR, suma nenávratného finančného príspevku bola v hodnote 184.400,09 EUR. Počas realizácie aktivít projektu sa podarilo vyčerpať finančné prostriedky v hodnote 172.434,00 €.  
RIADIACI ORGÁN:
SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN:
www.sia.gov.sk
www.esf.gov.sk
 
INÉ: Počas projektu sa 15 nových pracovných miest. Vzdelávací proces úspešne ukončilo 14 zamestnankýň spoločnosti a 4 zamestnanci. Celkovo tak bolo vyškolených 18 zamestnancov spoločnosti. Vzdelávacie aktivity boli okrem iného zamerané aj na vzdelávanie v oblasti IKT zručností, do ktorého sa zapojilo 10 zamestnancov. V oblasti MRK bolo cielene vytvorené jedno pracovné miesto. Celkovo sa do vzdelávacích aktivít projektu zapojilo 19 zamestnancov.
 
Kontakt: Peter Šveda, sveda@fpd-group.com, +421 917 960 334
 Prístavba wellness centra a prestavba hotela


Prístavba wellness centra a prestavba hotela Bystrá bola realizovaná s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE. 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Európsky fond regionálneho rozvoja.

NÁZOV REALIZOVANÉHO PROJEKTU Prístavba wellness centra a prestavba hotela Bystrá  
NÁZOV A SÍDLO PRIJÍMATEĽA Hotely a penzióny, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava
 
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU Bystrá 119, 977 01, Brezno, Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Slovenská Republika  
OPIS PROJEKTU Moderná rekonštrukcia hotelovej jednotky spolu s novým wellness centrom má za účel prilákať viac domách a zahraničných turistov a zvýšiť tak atraktivitu v danej turistickej oblasti.  

DÁTUM ZAČATIA A DÁTUM SKONČENIA REALIZÁCIE PROJEKTU

Začatie realizácie projektu: 28. 05. 2009
Skončenie realizácie projektu: 30. 06. 2011
 
VÝŠKA POSKYTNUTÉHO NFP:  3 764 042,79 Eur  
RIADIACI ORGÁN:
SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN: 
http://www.economy.gov.sk/
http://www.sacr.sk/